Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Η Επιβάτιδα
Leonor Fini - La Passagere (The Passenger)
As a man, caught by some great hour, will rise,
Slow-limbed, to meet the light or find his love;
And, breathing long, with staring sightless eyes,
Hands out, head back, agape and silent, move

Sure as a flood, smooth as a vast wind blowing;
And, gathering power and purpose as he goes,
Unstumbling, unreluctant, strong, unknowing,
Borne by a will not his, that lifts, that grows,

Sweep out to darkness, triumphing in his goal,
Out of the fire, out of the little room. . . .
-- There is an end appointed, O my soul!
Crimson and green the signals burn; 

Rupert Brooke


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου